Skip to content

Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 6

2 lata ago

554 words

Zmiany w drugorzędowych punktach końcowych nerek po pięciu latach zestawiono w Tabeli 3. Roczne zmiany w wydalaniu albuminy z moczem były wysoce zmienne, z dużymi 95-procentowymi przedziałami ufności; ogólna zmiana w obu grupach była niewielka. Wpływ telmisartanu na zmianę stężenia kreatyniny w surowicy w stosunku do wartości wyjściowej i procentową zmianę wydalania albuminy z moczem nie różniły się istotnie od wpływu enalaprylu na te zmienne. Zmiany ciśnienia krwi
Rycina 2. Ryc. 2. Zmiany od linii bazowej w skurczowym ciśnieniu krwi (panel A) i rozkurczowym ciśnieniu krwi (panel B), według grupy leczenia. Przymusowe miareczkowanie badanych leków oznaczało, że 93 procent pacjentów otrzymujących telmisartan otrzymywało dawkę 80 mg na dobę, a 93 procent pacjentów otrzymujących enalapryl otrzymywało dawkę 20 mg na dobę. Zmniejszenie wartości wyjściowej skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi obserwowano w ciągu pięciu lat (ryc. 2). Skorygowana średnia redukcja skurczowego ciśnienia krwi za pomocą telmisartanu wyniosła 6,9 mm Hg, w porównaniu z 2,9 mm Hg z enalaprylem (95% przedział ufności, -8,5 do 0,5 mm Hg). Pod koniec badania 75 procent pacjentów miało skurczowe ciśnienie mniejsze niż 160 mm Hg, a 42 procent miało ciśnienie skurczowe mniejsze niż 140 mm Hg; nie było znaczącej różnicy między grupami pod tym względem.
Bezpieczeństwo
Zdarzenia niepożądane wystąpiły u 115 osób w grupie telmisartanu iu wszystkich 130 osób w grupie leczonej enalaprilem, co doprowadziło do przerwania badania u 20 osób (17 procent) i 30 osób (23 procent). W każdej grupie wystąpiło sześć udarów i dwa przypadki podwyższonego poziomu kreatyniny w surowicy (w obydwu przypadkach do mniej niż 2,3 mg na decylitr [200 .mol na litr]). W grupie telmisartanu wystąpiło dziewięć przypadków zastoinowej niewydolności serca i dziewięciu niekrytycznych zawałów mięśnia sercowego. W grupie enalaprilu u 7 osób wystąpiła zastoinowa niewydolność serca, a u sześciu wystąpił niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego. W trakcie badania w każdej grupie leczenia wystąpiło sześć zgonów. W grupie telmisartanu incydenty sercowo-naczyniowe (udar, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca) odpowiadały za trzy zgony; w grupie enalaprylu zawał serca stanowił dwa. Nie było zmian w rutynowych hematologicznych lub wartościach chemicznych we krwi w żadnej z grup.
Dyskusja
W tym długoterminowym, porównawczym porównaniu wyników leczenia nerek z użyciem blokera receptora angiotensyny II i inhibitora ACE u osób z cukrzycą typu 2 i wczesną nefropatią, ustaliliśmy, że telmisartan nie był gorszy od enalaprilu w zapobieganiu progresja dysfunkcji nerek mierzona jako spadek szybkości przesączania kłębuszkowego. Spadek wskaźnika filtracji kłębuszkowej jest kluczowym wyznacznikiem schyłkowej niewydolności nerek, a pomiar pod kątem klirensu joheksu jest uważany za bardzo dokładny.
W projekcie badania DETAIL przewidywano wysoki wskaźnik rezygnacji. Przewidywano, że będzie to 25 procent rocznie na podstawie doniesień o wysokim odsetku zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą typu 2 i zwiększonym wydalaniem albumin z moczem.15-18 W obecnym badaniu prawie 50 procent pacjentów miało wyjściową historię choroby sercowo-naczyniowej, ale było kilka zdarzeń sercowo-naczyniowych w obu grupach leczenia i 12 zgonów wśród osób przyjmujących badane leki
[hasła pokrewne: dysfonia, dystrofia mięśniowa duchenne a, dysplazja włóknista ]
[przypisy: hurtownia portfeli, Twardzina, przeciski pod drogami ]

0 thoughts on “Blokada receptora angiotensyny a hamowanie konwersji enzymów w cukrzycy typu 2 i nefropatii ad 6”