Skip to content

Hamowanie konwersji angiotensyny i enzymów w stabilnej chorobie wieńcowej ad 5

2 lata ago

288 words

Niewielką korzyść zaobserwowano u pacjentów z grupą trandolaprylu, u których ciśnienie skurczowe przed fazą docierania było niższe niż 140 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe mniejsze niż 90 mm Hg (współczynnik ryzyka w porównaniu z placebo, 0,88; interwał od 0,78 do 0,99); nie zaobserwowano korzyści u pacjentów, u których ciśnienie skurczowe przed fazą początkową wynosiło 140 mm Hg lub więcej albo ciśnienie rozkurczowe 90 mm Hg lub wyższe (współczynnik ryzyka w porównaniu z placebo, 1,09, przedział ufności 95%, 0,94 do 1,25 ; P = 0,02 przez test interakcji). Gdy cenzurowano dane dla wszystkich pacjentów otrzymujących inhibitor ACE o otwartym oznaczeniu, współczynnik ryzyka dla pierwotnego punktu końcowego w grupie trandolaprylu wynosił 0,95 (przedział ufności 95%, 0,89 do 1,02; P = 0,16). Wyniki nie uległy zmianie, gdy dane od pacjentów z cukrzycą były cenzurowane w momencie, gdy zaczynały otrzymywać inhibitory ACE w sposób otwarty. Dodatkowe punkty końcowe i inne wyniki
Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania wtórnych punktów końcowych i inne wyniki. Oszacowane współczynniki ryzyka dla wszystkich wcześniej określonych drugorzędowych punktów końcowych w grupie otrzymującej trandolapryl, w porównaniu z grupą placebo, wynosiły od 0,95 do 0,98, a żadne z nich nie były istotne statystycznie (Tabela 4). Cukrzyca, mimo że nie była wcześniej określona, a analiza nie została skorygowana o wielokrotne porównania, opracowana u mniejszej liczby pacjentów przypisanych do otrzymywania trandolaprylu niż tych, którym przypisano przyjmowanie placebo. Ponadto, mniej pacjentów w grupie otrzymującej trandolapryl niż w grupie placebo było hospitalizowanych z lub zmarło z powodu zastoinowej niewydolności serca.
Skutki uboczne
Działania niepożądane prowadzące do odstawienia badanego leku wystąpiły u 6,5 procent pacjentów w grupie placebo i 14,4 procent osób z grupy trandolaprilu (p <0,001). Częstość kaszlu (39,1% w stosunku do 27,5%, P <0,01) i omdlenia (4,8% w porównaniu z 3,9%, P = 0,04) była większa w grupie otrzymującej trandolapryl niż w grupie placebo. Obrzęk naczynioruchowy wystąpił u pięciu pacjentów w grupie placebo (dwóch otrzymujących inhibitory ACE w badaniu otwartym) iu ośmiu pacjentów w grupie trandolaprilu.
Dyskusja
W teście POKÓJ, 8290 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i prawidłową lub prawie normalną funkcją lewej komory losowo przydzielono do grupy otrzymującej placebo lub trandolapryl i nie stwierdzono istotnych różnic w pierwotnym punkcie końcowym – zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, nieinwazyjny zawał mięśnia sercowego zawał lub rewaskularyzację – lub w wcześniej określonych drugorzędowych punktach końcowych. W tej próbie inhibitor trakcji ACE, trandolapril, był stosowany w dawce, która została wykazana w badaniu Tarczowo Trandolaprilu (TRACE) 7 w celu poprawy przeżywalności i zmniejszenia częstości incydentów sercowo-naczyniowych oraz obniżenia ciśnienia krwi w badaniach z udziałem osób z nadciśnieniem.25 z badanym lekiem w badaniu PEACE było podobne do innych długoterminowych badań inhibitorów ACE: nieco mniej niż 80 procent pacjentów, którym przydzielono inhibitor ACE, a około 5 procent pacjentów otrzymujących placebo otrzymywało aktywną terapię za dwa lata
[patrz też: fipronil, endoproteza stawu biodrowego cena, eeg badanie ]
[hasła pokrewne: hurtownia portfeli, Twardzina, Kre Alkalyn ]

0 thoughts on “Hamowanie konwersji angiotensyny i enzymów w stabilnej chorobie wieńcowej ad 5”