Skip to content

Hamowanie konwersji angiotensyny i enzymów w stabilnej chorobie wieńcowej ad 7

2 lata ago

574 words

W grupie leczonej trandolaprilem nie zaobserwowano żadnych korzyści klinicznych pomimo zmniejszenia ciśnienia krwi w tej grupie. Aby zinterpretować głównie negatywne wyniki tego badania w kontekście pozytywnych raportów zarówno z HOPE15, jak i EUROPA16, przydatne jest porównanie charakterystyki pacjentów i wskaźników zdarzeń w tych dwóch próbach z pacjentami z POKÓJ (rysunek 2). Na początku badania pacjenci w badaniu POKÓJ mieli średnią frakcję wyrzutową lewej komory wynoszącą 58 procent, a ich średnie stężenia kreatyniny i cholesterolu były prawidłowe. Ich średnie ciśnienie krwi na początku badania wynosiło 133/78 mm Hg, co było poziomem uzyskanym przy użyciu inhibitora ACE zarówno w HOPE, jak i w EUROPA. Pacjenci biorący udział w teście POKÓJ otrzymali również bardziej intensywne zarządzanie czynnikami ryzyka niż ci z HOPE i EUROPA. Na początku badania, 70 procent pacjentów (w porównaniu z 29 procentami w HOPE i 56 procentami w EUROPA) otrzymywało leczenie obniżające poziom lipidów. Co więcej, 72% pacjentów w badaniu POKÓJ w porównaniu z 54% w EUROPA i 40% w NADZIEI, przeszło rewaskularyzację wieńcową przed rejestracją; ta bardziej agresywna strategia mogła przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych w teście PEACE. Dlatego nie jest zaskakujące, że przy bardziej intensywnym leczeniu choroby wieńcowej i modyfikacji czynnika ryzyka, niekorzystne wyniki sercowo-naczyniowe u pacjentów przypisywanych placebo były istotnie niższe w POKÓJ niż w pozostałych dwóch próbach. Rzeczywiście, wśród pacjentów przypisywanych do przyjmowania placebo, ułamki zgonów, które zostały uznane za przyczyny sercowo-naczyniowe, również odzwierciedlają tę różnicę, na 63% w NADZIEI, 59% w EUROPIE i 47% w POKÓJ, w porównaniu z 35% w populacji ogólnej dopasowane do wieku i płci z kohortą POKOJU.27 Ponadto, pomimo obiektywnych dowodów na chorobę wieńcową wśród pacjentów w badaniu POKÓJ i historii zawału mięśnia sercowego u 55 procent z nich, roczna stopa zgonu z wszystkich przyczyn była tylko 1,6 procent, podobnie jak w populacji ogólnej i pod względem płci
W związku z tym wysunięto hipotezę, że próba PEACE nie wykazuje korzyści hamowania ACE wykazanych przez HOPE i EUROPA, ponieważ pacjenci uczestniczący w badaniu POKÓJ mieli mniejsze ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Powyższy wniosek można częściowo przypisać cechom wyjściowym, w tym udokumentowanemu brakowi istotnej klinicznie dysfunkcji lewej komory, jak również wcześniejszemu stosowaniu procedur i terapii, a częściowo w toku postępowania medycznego. Rzeczywiście, wskaźniki zdarzeń w grupie placebo w teście PEACE były nie tylko niższe niż w grupach placebo w HOPE lub EUROPA; były również niższe niż wskaźniki zdarzeń w grupach inhibitorów ACE w tych dwóch poprzednich próbach.
Test PEACE pokazuje, że w populacji chorych z chorobą wieńcową i zachowaną frakcją wyrzutową, którzy otrzymują intensywną, aktualną standardową terapię, zwykle obejmującą rewaskularyzację wieńcową i środki obniżające poziom lipidów, i u których częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych jest już wydaje się nie być dowodem korzyści sercowo-naczyniowych po dodaniu terapii inhibitorami ACE W związku z tym inhibitory ACE mogą nie być konieczne u wszystkich takich pacjentów, aby zmniejszyć ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego lub rewaskularyzacji wieńcowej. Jednak lekarze mogą nadal chcieć rozważyć leczenie inhibitorem ACE u każdego pacjenta, który nie jest wyraźnie dopasowany do profilu pacjentów w tym badaniu.
[podobne: elektromiografia, grzybek tybetanski, enzymy trzustkowe ]
[podobne: belimumab, fitamina, cefepim ]

0 thoughts on “Hamowanie konwersji angiotensyny i enzymów w stabilnej chorobie wieńcowej ad 7”