Skip to content

Pośrednie włókna filamentowe i ich powiązane choroby ad 7

2 lata ago

495 words

Przykłady obejmują identyfikację mutacji neurofilamentów i keratyny 8 i 18, które mogą predysponować do stwardnienia zanikowego bocznego14,16,40 i choroby wątroby, 10,36, odpowiednio; odkrycie, że mutacja argininy do cysteiny w pozycji 94 w keratynie 17 powoduje albo multipatię stłuszczową, albo pseudiczną congenita typu 211; oraz zależne od szczepu fenotypy u myszy z zerowym poziomem keratyny.70, 81 Laminopatie
Choroby
Mutacje w genie LMNA, które kodują rozwojowo regulowane izoformy L i A, są związane z 10 zaburzeniami (Tabela 2). 15,17,82-89 Te stany to na ogół późne choroby, które wpływają na zróżnicowane tkanki w tkankach. wysoce selektywny sposób, jak w rozszerzonych kardiomiopatiach z wadami przewodzenia, lub w bardziej systemowy sposób, jak w zespołach przedwczesnego starzenia się. Kilka z tych zaburzeń powtórzono u myszy z allelami LMNA o zerowym lub punktowym rozmiarze.90-92
Podobnie jak w przypadku mutacji związanych z cytoplazmatycznymi zaburzeniami związanymi z filamentem pośrednim, mutacje w białkach nielaminowych mogą powodować choroby naśladujące laminopatie (tab. 2). Na przykład, mutacje w receptorze . aktywowanym przez proliferatory peroksysome powodują rodzinną lipodystrofię częściową93. Wiele linii eksperymentów ustaliło, że blaszki jądrowe uczestniczą w określaniu kształtu, wielkości i integralności jądra, liczby i położenia porów jądrowych, oraz organizacja transkrypcyjnie cichej chromatyny.15, 575, 885, 94 Częściowo ze względu na ich wygląd i cechy patologiczne, zmiany mięśni wywołane przez mutacje L-A i C są zgodne z defektami przekładającymi się na utratę integralności jądrowej po powtarzających się urazach, analogicznych do stwierdzonych w cytoplazmatycznych zaburzeniach związanych z filamentem pośrednim. Jednak większość tkanek dotkniętych laminopatiami nie jest narażona na znaczny uraz i, w przeciwieństwie do cytoplazmatycznych pośrednich zaburzeń filamentów, duża część mutacji powodujących chorobę znajduje się w niehezyjnej, ogonowej domenie Lamin A i C.15,17, stąd , pełne zrozumienie tych zaburzeń będzie wymagać dalszych eksperymentów.
Patogeneza
Patogeneza laminopatii jest prawdopodobnie związana z innymi funkcjami laminowania, które dopiero zaczynają być rozumiane, w tym kontrola ekspresji genów i efektów na retikulum endoplazmatycznym, która jest przyległa do otoczki jądrowej.15,17,18,94 Pierwsza funkcja jest wspierany przez wiązanie laminatu do chromatyny, 95 specyficznych czynników transkrypcyjnych (w tym białko wiążące element sterolowy, czynnik 96 zaangażowany w ekspresję genu specyficznego dla adipocytów) oraz białka związane z procesami jądrowymi, takie jak replikacja DNA i przetwarzanie RNA .8,8,94 Druga możliwa funkcja wynika z wykazania, że kluczowe składniki jądra otoczki (np. Emerin) są nieprawidłowo rozmieszczone w cysternach siateczki śródplazmatycznej w fibroblastach pacjentów z zerową lub zmutowaną liczbą witamin A i C.15,97. retikulum endoplazmatycznego może zostać przerwane przez te mutacje, nie jest zrozumiałe. Takie zakłócenie może albo wywołać ogólną komórkową reakcję stresową, albo zmienić komórkową reakcję na określone naprężenia, takie jak szok cieplny.15,17,98
Potrzebne są dodatkowe badania, aby ustalić mechanizmy leżące u podstaw zmiennego efektu mutacji laminatu na dużej liczbie tkanek
[podobne: etylowanilina, gościec stawowy, furaginum ulotka ]
[podobne: belimumab, fitamina, cefepim ]

0 thoughts on “Pośrednie włókna filamentowe i ich powiązane choroby ad 7”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dobry protetyk warszawa[…]