Skip to content

Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 7

2 lata ago

15 words

Współczynnik przyspieszenia dla wstępnie zdefiniowanych zmiennych podstawowych wynosił 0,44 (przedział ufności 95%, 0,27 do 0,70, P <0,001) w grupie otrzymującej inhibitory ACE w porównaniu z grupą, która ich nie przyjmowała. Tak więc wydaje się, że zastosowanie inhibitorów ACE spowolniło progresję do mikroalbuminurii o czynnik 2,3. Po oddzielnej regulacji skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi podczas wizyt kontrolnych współczynnik przyspieszenia wyniósł 0,51 (przedział ufności 95%, 0,32-0,81, P = 0,005) i 0,50 (przedział ufności 95%, 0,32-0,79; P = 0,003) , odpowiednio. Uporczywa mikroalbuminuria rozwinęła się u 53 z 603 pacjentów (8,8 procent), którzy otrzymali blokery kanału wapniowego non-dihydropirydyny i 48 z 601 pacjentów (8,0 procent), którzy tego nie zrobili. Terapia za pomocą blokerów kanałów wapniowych innych niż dihydropirydyna nie opóźniła istotnie wystąpienia mikroalbuminurii (ryc. 3B), nawet po kontroli wyjściowych zmiennych towarzyszących oraz skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia krwi podczas wizyt kontrolnych.
Inne wyniki
Rycina 4. Rycina 4. Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi w zbiorniku według grupy leczenia. Nieznaczne poziomy ciśnienia krwi w punkcie wyjściowym i podczas wizyt kontrolnych przedstawiono w Tabeli i na Rycinie 4. W całym badaniu średnie skurczowe ciśnienie krwi wynosiło 139 . 10 mm Hg, a średnie ciśnienie rozkurczowe w układzie rozrodczym wynosiło 80 . 6 mm Hg. w grupie otrzymującej trandolapril plus werapamil; odpowiednie wartości wynosiły odpowiednio 139 . 12 mm Hg i 81 . 6 mm Hg w grupie trandolaprilu; Odpowiednio 141 . 10 mm Hg i 82 . 6 mm Hg w grupie werapamilu; i odpowiednio 142 . 12 mm Hg i 83 . 6 mm Hg w grupie placebo. Porównanie było znamienne (P.0,002) dla skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi pomiędzy grupą z trandolaprilem plus werapamilem lub samą grupą otrzymującą trandolapryl i grupą placebo, ale wyniki nie były istotne dla grupy werapamilu w porównaniu z placebo Grupa. Średnie minimalne średnie ciśnienie tętnicze w całym badaniu wynosiło 100 . 6 mm Hg w grupie trandolapril plus-werapamil, 101 . 7 mm Hg w grupie trandolaprilu, 102 . 6 mm Hg w grupie werapamilu i 103 . 7 mm Hg. w grupie placebo (p <0,001 dla porównania między grupami otrzymującymi sam trandolapryl lub w skojarzeniu i grupą placebo, ale wyniki nie były znaczące dla grupy werapamilu w porównaniu z grupą placebo). Podczas całego badania nie było istotnych różnic w poziomach glukozy we krwi i profilach lipidowych wśród różnych grup leczenia (dane nie przedstawione). We wszystkich badanych grupach szybkość filtracji kłębuszkowej była podobna i nie zmieniła się znacząco podczas obserwacji (dane nie przedstawione).
Zdarzenia niepożądane
W sumie 297 pacjentów miało co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane pomiędzy pierwszą dawką badanego leku i dwoma tygodniami po przerwaniu badania. Dwanaście osobników zmarło w trakcie badania, a jeden dodatkowy osobnik z grupy trandolaprilu zmarł z gruczolakoraka jelita grubego 14 dni po zakończeniu okresu obserwacji. Jeden pacjent otrzymujący trandolapryl, jeden otrzymujący werapamil i trzech otrzymujących placebo zmarł z powodu zdarzenia sercowo-naczyniowego
[hasła pokrewne: etylowanilina, grelina, fibromialgia objawy ]
[przypisy: hurtownia portfeli, przeciski pod drogami, cefepim ]

0 thoughts on “Zapobieganie mikroalbuminurii w cukrzycy typu 2 ad 7”